כל המידע הנחוץ להשגת אזרחות פולנית ודרכון פולני

חוק האזרחות הפולנית 1951

חוק אזרחות פולנית
8 בינואר, 1951
פרק ראשון
אזרחים פולניים
סעיף 1: אזרח פולני אינו רשאי להיות אזרח של מדינה אחרת באותה העת.
סעיף 2: מיום כניסתו לתוקף של חוק זה, בעלי אזרחות פולנית הינם אלו אשר

 1. בעלי אזרחות פולנית בהתאם לחוקים שהיו בתוקף עד כה.
 2. אלו אשר שבו למולדת הפולנית
 3. וכרו כאזרחי פולני על בסיס החוק, ממתאריך 28 באפריל 1946, בדבר אזרחות פולנית של בני אדם בעלי לאומיות פולנית, המתגוררים על טריטוריה שהושבה (עיתון המשפט הרשמי, מס‘ 15, פסקה 106) ; צו מתאריך 22 באוקטובר 1947, בדבר אזרחות פולנית של בני אדם המתגוררים בעיר המשוחררת לשעבר גדאנסק (עיתון המשפט הרשמי, מס‘ 65, פסקה 378) או בהתאם לדברי חקיקה, אשר היו בתוקף במועד מוקדם יותר.

סעיף 3: רשות מוסמכת עשויה להכיר באנשים מתאימים כבעלי אזרחות פולנית, אף אם אינם עונים על הדרישות המפורטות בסעיף הקודם, אשר, לרות האמור, התגוררו בפולין מתאריך 9 במאי 1945, אלא אם הם הגיעו לפולין כזרים עם אזרחות מסויימת, והוכרו כזרים.
סעיף 4: אדם אינו נחשב אזרח פולני אף אם בתאריך 31 באוגוסט 1939 היא או הוא היו בעלי אזרחות פולנית, אבל כעת מתגוררים בקביעות במדינה זרה וכן

 1. בעקבות שינויי הגבולות של פולין, הפך לאזרח של מדינה אחרת
 2. הינו בעל לאומיות רוסית, אוקראינית, ביילרוסית, ליטואנית, לאטבית או אסטונית.
 3. הינו בעל לאומיות גרמנית, אלא אם בן או בת זוגו הינו אזרח פולני ומתגורר בפולין.

סעיף 5:

 1. נישואים בין אזרח פולני ואדם שאינו בעל אזרחות פולנית, אינם משפיעים על האזרחות.
 2. אם אדם משנה את אזרחותו, אין בדבר כדי להשפיע על האזרחות של בן זוגו.

פרק שני
קבלת אזרחות פולנית
סעיף 6:
ילד זכאי לקבל אזרחות פולנית כאשר:

 1. שני הוריו בעלי אזרחות פולנית
 2. אחד מהוריו הינו אזרח פולני ואזרחותו של ההורה השני אינה ידועה, או או כאשר אזרחותו אינה ידועה.

סעיף 7:ילד שנולד או נמצא בפולין, רוכש אזרחות פולנית כאשר שני הוריו אינם ידועים או כאשר האזרחות של הוריו אינה ידועה.
סעיף 8:

 1. ילד שנולד בפולין, אשר אחד מהוריו הינו אזרח פולני וההורה האחר הינו אזרח של מדינה אחרת, רוכש אזרחות פולנית, אלא אם תוך חודש אחד מלידתו שני ההורים מצהירים בפני רשות מוסמכת שהם בוחרים לילד אזרחות של המדינה, שההורה האחר הינו אזרח שלה, בהינתן שאותה מדינה מאפשרת זאת.
 2. אם ההורים אינם מסכימים בעניין, רשאי כל אחד מהם לפנות לבית המשפט על מנת שישמש כבורר, תוך חודש אחד מיום לידתו של הילד.
 3. ילד אשר רכש אזרחות זרה על בסיס סעיפים קטנים 1-2 לעיל, רשאי לבחור אזרחות פולנית לאחר שמלאו לו 13 שנים, בדרך של הגשת בקשה לרשות המתאימה.

סעיף 9:הוראת סעיף 8 לעיל הינה בתוקף גם ביחס לילדים אשר נולדו מחוץ לפולין ואחד מהוריהם הינו אזרח פולני, בהנחה שבאותה המדינה, שאותו הורה הינו אזרח בה, חלים אותם כללים בנוגע לאזרחות של ילד שהוריו הינם בעלי אזרחויות שונות.
סעיף 10:

 1. אזרח זר יכול לקבל אזרחות פולנית על ידי הגשת בקשה.
 2. קבלת אזרחות פולנית עשויה להיות מותנית בהמצאת הוכחות בדבר ויתור על אזרחות אחרת.
 3. אנשים שהגיעו לפולין, כתושבים חוזרים, בהתאם לחוקים שנקבעו על ידי הרשויות המתאימות, יקבלו אזרחות פולנית לפי חוק.

פרק שלישי
אובדן אזרחות פולנית
סעיף 11:

 1. אזרח פולני רשאי לקבל אזרחות זרה אך ורק לאחר שקיבל את הסכמת הרשויות הפולניות.
 2. הסכמה לשינוי אזרחות שניתנה להורים, תקיפה גם ביחס לילדיהם.
 3. הסכמה לשינוי אזרחות שניתנה לאחד ההורים תקיפה גם לילדו כאשר ההורה האחר אינו אזרח פולני או שבהיותו בעל אזרחות פולנית, הסכים לשינוי בפני רשות מוסמכת. אם ההורה האחר אינו מסכים או שההורים אינם מגיעים להסכמה, יוכרע הדבר על ידי בית המשפט.
 4. ההסכמה תקיפה ביחס לילדים שגילם עולה על 13 שנים רק אם הילד נתן את הסכמתו.
 5. קבלת אזרחות זרה מובילה לאובדן של אזרחות פולנית.

סעיף 12:

 1. אזרחות פולנית של אזרח פולני המתגורר בחו“ל, יכול שתישלל ממנו, אם :
  1. הוא הפר את חובת הנאמנות לפולין.
  2. פעל על מנת לפגוע בפולין.
  3. עזב את אדמת פולין לאחר ה – 9 במאי 1945
  4. סירב להגיע לפולין לפי דרישת הרשויות
  5. משתמט משירות צבאי
  6. נשפט בשל עבירת פשע או שהינו עבריין סדרתי
 2. ילדים של אותו אדם אשר נשללה ממנו אזרחות פולנית, יכול שתישלל מהם האזרחות הפולנית אם הם מתגוררים בחו“ל והינם צעירים מגיל 13 שנים.

פרק רביעי
פרוצדורה
סעיף 13:

 1. הוועדה הלאומית תחליט בשאלת הענקה או שלילה של אזרחות פולנית.
 2. בקשות לשלילת אזרחות פולנית יוגשו על ידי ראש הממשלה.
 3. פרסום הצהרה בדבר שלילת אזרחות פולנית במוניטור פולסקי ישמש תחליף להמצאת הודעה כאמור.

סעיף 14:ועדת שרים תחליט אילו רשויות יקבלו את כל ההחלטות בכל המקרים הקשורים לאזרחות פולנית, שאינם בסמכות הועדה הלאומית.
פרק חמישי
הוראות זמניות וסופיות
סעיף 15:

 1. החלטות, אשר התקבלו לפני ה – 1 בספטמבר 1939, על בסיס התקנות מתאריך 31 במרץ 1938, בדבר שלילת אזרחות פולנית (עיתון המשפט הרשמי, מס‘ 22, פסקה 191) אינן תקפות חוקית ביחס לאלו אשר ביום כניסת החוק לתוקפו, התגוררו בפולין.
 2. הוועדה הלאומית יכולה להשיב את האזרחות לאנשים אשר התגוררו מחוץ לפולין ואזרחותם נשללה מהם על בסיס הסעיף הקודם, אם הם לא החזירו אזרחות פולנית לפני שהחוק נכנס לתוקפו.

סעיף 16:הוראותיו של חוק זה תקפות ביחס לילדים שנולדו או שנמצאו בפולין לפני כניסת הוראות אלו לתוקפן.
סעיף 17:

 1. ההוראות הקודמות בדבר אזרחות פולנית אינן עוד בתוקף.
 2. במיוחד :
  1. החוק מתאריך 20 בינואר 1920, בדבר אזרחות פולנית (עיתון המשפט הרשמי, מס‘ 7, פסקה 44) ותיקונים מאוחרים לחוק.
  2. החוק מתאריך 26 בספטמבר 1922, בדבר בחירה חופשית של אזרחות פולנית על ידי אזרחים של האימפריה האוסטרית לשעבר או הממלכה ההונגרית, או בחירה חופשית של אזרחות זרה על ידי תושבי עבר של מדינות אלו, שהינם בעלי אזרחות פולנית (עיתון המשפט הרשמי, מס‘ 88, פסקה 791)
  3. החוק מתאריך 31 במרץ 1938, בדבר שלילת אזרחות פולנית (עיתון המשפט הרשמי, מס‘ 32, פסקה 191).
  4. החוק מתאריך 28 באפריל 1946, בדבר אזרחות פולנית של בני אדם בעלי לאומיות פולנית, המתגוררים על טריטוריה שהושבה (עיתון המשפט הרשמי, מס‘ 15, פסקה 106).
  5. צו מתאריך 22 באוקטובר 1947, בדבר אזרחות פולנית של בני אדם המתגוררים בעיר המשוחררת לשעבר גדאנסק (עיתון המשפט הרשמי, מס‘ 65, פסקה 378).
  6. סעיף 110 של החוק מתאריך 4 בפברואר 1930 בדבר שירות צבאי חובה (עיתון המשפט הרשמי, מס‘ 6, פסקה 46).

סעיף 18:הוועדה הלאומית וראש הממשלה יהיו ממונים לביצוע חוק זה.
סעיף 19:
החוק ייכנס לתוקפו עם פרסומו.
נשיא הרפובליקה הפולנית : ב.ביארוט
ראש הממשלה : ג‘. קיירנקיוויץ‘