כל המידע הנחוץ להשגת אזרחות פולנית ודרכון פולני

חוק האזרחות הפולנית 1962

חלק I - אזרחים פולנים

סעיף 1

אנשים הזכאים לאזרחות פולנית בהתאם לתקנות אלו יהפכו לאזרחים פולנים ביום כניסת חוק זה לתוקפו.

סעיף 2

אדם שהינו אזרח פולני בהתאם לחוק הפולני אינו יכול להיות באותו הזמן אזרח של מדינה אחרת.

סעיף 3

סיום נישואין על ידי אזרח פולני הנשוי לאדם שאינו בעל אזרחות פולנית לא ישפיע על האזרחות של מי מבני הזוג.

החלפת האזרחות של הבעל או האישה לא תשפיע על האזרחות של האחר.

חלק II – רכישת אזרחות פולנית

סעיף 4

רכישת אזרחות פולנית דרך לידה מתרחשת כאשר:

שני ההורים הם אזרחים פולנים או

כאשר רק אחד מהם הינו אזרח פולני והשני אינו ידוע או שאזרחותו לא נקבעה או שאין לו אזרחות.

סעיף 5

כאשר שני ההורים אינם ידועים או שאזרחותם לא נקבעה, או שאין להם אזרחות, ילדם יקבל אזרחות פולנית רק אם נולד או נמצא בטריטוריה פולנית.

סעיף 6

ילד להורים, אשר אחד מהם הינו אזרח פולני והשני אזרח של מדינה אחרת, יקבל אזרחות פולנית דרך לידה. עם זאת, יכולים ההורים, בתוך שלושה חודשים מיום לידתו, להגיש לרשות מוסמכת הצהרה לפיה הם בוחרים לילד את האזרחות של המדינה הזרה אשר אחד ההורים הוא אזרח שלה, אם תחת החוק של אותה מדינה, הילד יקבל אזרחות.

אם ההורים אינם מגיעים להסכמה, אזי בתוך שלושים יום מיום היוולדו של הילד כל אחד מהם רשאי לבקש מבית משפט פולני לפסוק בנושא.
ילד אשר קיבל אזרחות זרה בהתאם לסעיף 1 או 2 לעיל יקבל אזרחות פולנית אם בין יום הולדתו השישה עשר ושישה חודשים עד לאחר הגיעו לגיל בגרות, יגיש הצהרה מתאימה לרשות פולנית מוסמכת אשר תחליט לקבל את הבקשה.

סעיף 7

שינויים בנוגע לקביעה ביחס לאדם או קביעת האזרחות של אחד או שני הוריו תלקח בחשבון כאשר קובעים את אזרחותו של ילד, אם שינויים אלו חלים בתוך שניים עשר חודשים לאחר לידתו של הילד. שלושת החודשים אליהם מתייחסים בסעיף 6, פסקאות 1 ו 2 יתחילו ביום שבו השינויים נקבעו.
שינויים בקשר לקביעת האב, הנובעים מהחלטת בית משפט המבוססת על תביעה להרחקת האב, או לביטול בהכרה, נתונים להתחשבות כאשר מחליטים על אזרחות הילד, אלמלא הילד הגיע לגיל בגרות. אם הילד בן 16 שנים או יותר, שינוי האזרחות יושפע רק בהסכמתו של הילד.

סעיף 8

אזרח זר יוכל לרכוש אזרחות פולנית לבקשתו בהנתן שהתגורר בפולין במשך תקופה של חמש שנים לפחות.
בנסיבות מוצדקות ומיוחדות אזרח זר יוכל לרכוש אזרחות פולנית גם אם אינו עונה על התנאים המפורטים בפיסקה 1.
הענקת אזרחות פולנית עשויה להתבסס על הגשת ראיות בעניין אובדן או שחרור מאזרחות זרה.
הענקת אזרחות פולנית לזוג הורים תכסה גם את ילדיהם הנשארים תחת סמכותם כהורים.

הענקת אזרחות פולנית לאחד ההורים בלבד מכסה את הילדים רק כאשר:
1. הילדים נשארים רק תחת חסותו של אותו הורה, או
2. כאשר ההורה השני הוא אזרח פולני, או
3. כאשר ההורה השני מגיש לסמכות פולנית מוסמכת את הסכמתו להענקת אזרחות פולנית לילד.

ילדים הנשארים תחת אפוטרופסות יוכלו לקבל אזרחות פולנית רק עם הסכמת האפוטרופוס בהצהרה מיוחדת המוגשת לשלטונות המתאימים לאחר שהמחויבויות לחוק הזר המתאים מולאו. הענקה או הארכת הענקה של אזרחות פולנית לילדים, שהינם בני שש-עשרה שנים או יותר מותנית בהסכמת הילד.

סעיף 9

אדם חסר אזרחות או שאזרחותו לא נקבעה יוכל להיות מוכר כאזרח פולני אם התגורר בפולין במשך חמש שנים לפחות.
הכרת אדם כאזרח פולני תתבצע על סמך עתירה אשר תוגש על ידי אותו אדם.

הכרה באדם כאזרח פולני תכסה את ילדיו של אותו אדם המוכר כאזרח פולני אם ילדיו מתגוררים בפולין. ארבע התניות המפורטות בסעיף 8, פסקאות 4-7 יחולו בהתאם.

סעיף 10

אשה זרה המתחתנת עם אזרח פולני תרכוש אזרחות פולנית אם היא תגיש בתוך שלושה חודשים מתאריך הנישואין הצהרה מתאימה לרשות פולנית מוסמכת ואותה רשות תפרסם החלטה המקבלת הצהרה זאת.
קבלת ההצהרה עשוייה להסתמך על הגשת ראיות בעניין אובדן או פטור מאזרחות זרה.

סעיף 11

אשה אשר איבדה את אזרחותה הפולנית דרך רכישת אזרחות זרה מתוקף נישואיה לאזרח זר תקבל בחזרה אזרחות פולנית אם לאחר שהנישואין חדלים מלהתקיים היא מגישה הצהרה מתאימה לרשות פולנית מוסמכת ואותה רשות מקבלת החלטה לקבל את ההצהרה.
קבלת ההצהרה עשוייה להסתמך על הגשת ראיות על אובדן או פטור מאזרחות זרה.

סעיף 12

בני אדם המגיעים לפולין במסגרת שיבתם למולדת יהיו זכאים לקבל אזרחות פולנית מתוקף החוק.
לצורך חוק זה, אדם השב למולדת הינו אזרח זר בעל שורשים פולניים או שהוריו פולנים, שהגיע לפולין למטרת מגורי קבע וקיבל אישור לכך מהרשות הפולנית המתאימה.

ילדים של שבים למולדת הנשארים תחת משמורתם יקבלו גם הם אזרחות פולנית. עם זאת, אם רק אחד ההורים שב למולדת, קבלת אזרחות פולנית על ידי הילד מחייבת הסכמת ההורה השני, אשר תינתן בהצהרה מתאימה בכתב ותוגש לרשות הפולנית המתאימה.

ילדים הנשארים תחת משמורת ההורים יקבלו אזרחות פולנית דרך שיבה בהינתן האפוטרופוס שלהם יגיש את הסכמתו בהצהרה כתובה לרשות הפולנית המתאימה.

בהמשך לפסקאות 3 ו 4, קבלת אזרחות פולנית ע“י ילד בן 16 שנים או יותר תתאפשר רק בהסכמתו של הילד.
אדם שקיבל אזרחות פולנית ולאחר מכן איבד את אזרחותו הפולנית לא יוכל לרכוש מחדש אזרחות פולנית בדרך זו.

חלק III – אבדן אזרחות

סעיף 13

בכפוף למקרים חריגים המוגדרים בחוק זה, אזרח פולני יוכל לרכוש אזרחות זרה רק בהסכמת הרשות הפולנית המתאימה המתירה שינוי אזרחות כזה. קבלת אזרחות זרה תגרור באופן אוטומטי אבדן של האזרחות הפולנית.

היתר לשינוי אזרחות הניתן להורים מכסה גם את הילדים הנשארים תחת משמורתם.

היתר הניתן רק לאחד ההורים יחול גם ביחס לילדים הנשארים תחת משמורתו של אותו הורה כאשר להורה השני אין זכויות משמורת או כאשר ההורה השני אינו אזרח פולני או כאשר הורה זה שהינו אזרח פולני מגיש את הסכמתו לרשות המתאימה לכך שאזרחותו של הילד תשונה.

כאשר ההורה השני, אשר הינו אזרח פולני, מתנגד לשינוי האזרחות של הילדים או כאשר ההורים אינם מצליחים להגיע להסכמה כל אחד מן ההורים יכול לעתור לבית המשפט הפולני על מנת שיפסוק בנושא.אישור לשינוי אזרחות יחול ביחס לילדים בני 16 ומעלה רק בהסכמתם.

סעיף 14

אשה אזרחית פולין, אשר:

1. תקבל אזרחות זרה בהתאם לחוק זר כתוצאה מהתקשרות בברית נישואין עם אזרח זר, או
2. בשעה שהיתה בעלת אזרחות זרה רכשה אזרחות פולנית כתוצאה מהתקשרות בברית נישואין עם אזרח פולני, ונישואין אלו חדלו מלהתקיים ותחת החוק הזר היא עדין מחזיקה באזרחות הזרה, תאבד את האזרחות הפולנית על ידי הגשת הצהרה מתאימה לרשות הפולנית המתאימה כאשר הצהרה זו תאושר על ידי הרשות.

סעיף 15

1. אזרח פולני המתגורר בחו“ל יכול שאזרחותו תשלל ממנו אם אותו אדם :
הפר את חובת האמונים שלו כלפי רפובליקת העם הפולני;
פעל כנגד האינטרסים החיוניים של רפובליקת העם הפולני;
עזב את שטח הרפובליקה הפולנית שלא כחוק לאחר 9 במאי, 1945;
סירב לחזור לפולין לאחר שזומן על ידי רשות פולנית מתאימה;
התחמק מחובת השרות הצבאי כנדרש על פי החוק הפולני;
נשפט בחו“ל בעוון עבירה המוגדרת כפשע בהתאם לחוק הפולני או אם הינו פושע מועד;

2. אם אין אפשרות להמציא את הפסיקה המאשרת אובדן אזרחות פולנית ישירות לאדם האמור או אם אדם זה מסרב לקבל את הפסיקה, אזי הצגת הפסיקה בדבר אובדן האזרחות הפולנית במשרד הקונסולרי הפולני המתאים למשך 14 ימים תשמש תחליף להמצאת הפסיקה עצמה.

חלק IV – כשירות השילטונות

סעיף 16

הענקת אזרחות פולנית, הרשות לשנות אזרחות ושלילת אזרחות פולנית תצווה אך ורק על ידי המועצה הלאומית.
הרשות לשנות אזרחות פולנית תאושר רק באמצעות עתירה לשר הפנים ושלילת אזרחות פולנית תאושר רק ע“י שר החוץ.
המועצה הלאומית תהיה רשאית להעניק לשר החוץ את הסמכות להוציא אישור לשינוי אזרחות פולנית של אנשים המתגוררים בחו“ל וכן לאשר לשר החוץ להעביר החלטות בעניינים אלו לראשי משרדים קונסולריים.

אנשים המתגוררים בפולין יגישו בקשות לאזרחות פולנית ואישור לשנות אזרחות פולנית למחלקת ענייני הפנים של הוועדה המבצעת של מועצות המחוזות הלאומיים ואנשים המתגוררים בחו“ל למשרדים הקונסולריים הפולנים.

סעיף 17

הכרה באזרחות פולנית תיקבע על ידי מחלקת ענייני הפנים של הוועדה המבצעת המחוזית של המועצה הלאומית.
בעניינים המוזכרים בסעיף 6 פיסקה 3, סעיף 10,11 ו 14 תיקבענה החלטות על ידי:
1. מחלקת ענייני הפנים של הוועדה המבצעת המחוזית של המועצה הלאומית – לגבי אנשים החיים בפולין.
2. משרד קונסולרי פולני – לגבי לאנשים החיים מחוץ לפולין.

הצהרות למטרת רכישת אזרחות זרה (סעיף 6, פיסקה 1) ומתן הסכמה לרכישת או שינוי אזרחות פולנית לילדים (סעיף 8 פיסקה 5, נקודה 3 ופיסקה 6, סעיף 12, פסקאות 3 ו 4 וסעיף 13 פיסקה 3) יתקבלו על ידי:

1. מחלקת ענייני הפנים של הוועדה המבצעת המחוזית של המועצה הלאומית בהתייחס לאנשים החיים בפולין;
2. המשרד הקונסולרי הפולני בארץ בה מתגורר האדם, לגבי אנשים המתגוררים בחו“ל.
החזקת ואובדן אזרחות פולנית יאושררו על ידי מחלקת ענייני הפנים של הוועדה המבצעת המחוזית של המועצה הלאומית.

בעניינים המוגשים לפתרון בבית משפט (סעיף 6, פיסקה 12, סעיף 13, פיסקה 4) החלטות תתקבלנה על ידי בית משפט פולני. בית המשפט המוסמך לדון בעניין הוא בית המשפט המחוזי המשמש כסמכות אפוטרופסות. סמכותו של בית המשפט מוגדרת בהתאם למקום מושבו הקבוע של הילד בפולין, ואם לילד אין מקום מגורים קבוע בפולין אז במקום הימצאו של הילד. בהיעדר בסיס מסוג זה, בית המשפט המוסמך לדון בעניין הוא בית המשפט המחוזי של העיר וורשה.

סעיף 18

סמכות השיפוט של מחלקת ענייני הפנים של הוועדה המבצעת המחוזית של המועצה הלאומית תיקבע על פי הבסיס הבא, בסדר החשיבות הבא: מקום מגוריו הקבוע של האדם הנתון להליכים; מקום המצאו של אדם זה; לבסוף מקום מגוריו או המצאו האחרון של האדם. בהיעדר בסיס זה הרשות המוסמכת תהיה מחלקת ענייני הפנים של הוועדה המבצעת המחוזית של המועצה הלאומית של העיר וורשה כאשר ההחלטות מצויות ברמת סמכות השיפוט המחוזית (סעיף 17, פיסקה 1 ופיסקה 2, נקודה 1) או מחלקת ענייני הפנים של הוועדה המבצעת של המועצה הלאומית למחוז וורשה – מרכז כאשר החלטות נתונות בתחום הסמכות השיפוטית של רשויות המחוז (סעיף 17, פסיקה 3, נקודה 1 וסעיף 4).

סמכות השיפוט של המשרד הקונסולרי (סעיף 17, פיסקה 2, נקודה 2 ופיסקה 3, נקודה 2) ייקבעו על ידי מקום מגוריו של האדם אשר לגביו מתנהלים ההליכים ואם אין לאדם זה מקום מגורים אז לפי מקום הימצאו.

הוראותיו של חוק זה בנוגע למחלקות העניינים הפנימיים של הוועדות המבצעות המחוזיות של המועצות המקומיות, ייושמו בהתאם למחלקות העניינים הפנימיים של הוועדות המבצעות של המועצות המקומיות של ערים המנותקות ממחוזות וההתניות המתייחסות למחלקות העניינים הפנימיים של הוועדות המבצעות המקומיות של המועצות הלאומיות למחלקות העניינים הפנימיים של הוועדות המבצעות של המועצה הלאומית המייצגות מחוזות ומועצות של מחוזות של ערים המנותקות ממחוזות.

חלק V – הוראות מעבר והתניות סופיות

סעיף 19

אנשים הרוכשים אזרחות פולנית תחת ההתניות של סעיפים A2 ו 3, פיסקה 2 של חוק אזרחות פולנית מתאריך ינואר 20, 1920 (יומן החוקים מס‘ 7, אייטם 44 כולל תיקונים) לא ייחשבו כאזרחים פולנים אם יש בידם אזרחות זרה והם מתגוררים מחוץ לפולין.

סעיף 20

חוק זה מחליף את החוק מינואר 8, 1951 על אזרחות פולנית. (יומן החוקים, מס 4, אייטם 25).

סעיף 21

חוק זה ייכנס לתוקפו שישה חודשים לאחר הכרזתו.